• PEUGOT
  • AEGON
  • MŠVVASR
  • NADACIA SPP
  • TIPOS
  • FORTUNA
  • J&T BANKA

Kontakty

Drobečková navigace » Hlavná stránka » Kontakty

 
Hlavní obsah stránky

Poštová adresa
SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÂZ

Príkopova 6
831 03 Bratislava

Právna forma: občianske združenie
IČO: 30811384
Elektronická pošta: stz@stz.sk alebo konkrétne: meno.priezvisko@stz.sk viď kontakty - ekretariát STZ
Druh športovej organizácie: národný športový zväz
Druh športu: tenis
Druh vykonávanej športovej činnosti: tenis

Príslušnosť k športovým organizáciám 
International Tennis Federation (ITF) - Medzinárodná tenisová federácia, člen od r.1993, www.itftennis.com   
Tennis Europe (TE) - Európska tenisová asociácia, člen od r.1993, www.tenniseurope.org

Sídlo
NÁRODNÉ TENISOVÉ CENTRUM
Príkopova 6, 831 03 Bratislava
tel. recepcia: 02/ 492 09 888
                     02/ 492 09 890

Bankové spojenie STZ
Všetky platby určené STZ zasielajte prosím bankovým prevodom, poštovou poukážkou typu U alebo hotovostným vkladom na účet číslo 262 973 0229 / 1100 vedený v Tatra banke,a.s.
IBAN = SK50 1100 0000 0026 2973 0229
BIC (SWIFT) = TATRSKBX
Pri platbách používajte konštantný symbol: 0558 a variabilný symbol podľa druhu poplatku nasledovne:

kolektívna registrácia: 101
individuálna registrácia: 102
pokuty: 103
prestup: 104
hosťovanie: 105
manipulačný poplatok: 106
trénerská licencia: 107
rozhodcovská licencia: 108
kapitán, funkcionár, člen: 109  
iné poplatky: 110
Pozor! Platba poštovou poukážkou typu H nebude akceptovaná ako uhradená.

Číslo bankového účtu pre príjem dotácie a sponzorského 
IBAN: SK23 1100 0000 0026 2583 8590