• PEUGOT
  • AEGON
  • MŠVVASR
  • NADACIA SPP
  • TIPOS
  • FORTUNA
  • J&T BANKA

Kolektívna (KLUBOVÁ) registrácia

Drobečková navigace » Hlavná stránka » STZ » Matrika » Kolektívna (KLUBOVÁ) registrácia

 
news img

Kolektívna registrácia sa OBNOVUJE každú sezónu (podľa individuálneho záujmu klubu) na základe dokladu o uhradení predpísaného poplatku v termíne od 1. do 31.10., v prípade že do tohto termínu nebude uhradený ročný poplatok, klub bude evidovaný ako neregistrovaný a nemá nárok na pridelenie turnajov v nasledujúcej sezóne.

Pri obnove KR, registrované kluby opätovne vyplňujú tlačivo "Prihláška ku kolektívnej registrácii" iba v prípade zásadnej zmeny v údajoch (názov klubu, štatutárny orgán, kontaktná osoba...). Takáto zmena musí byť nahlásená na STZ bezprostredne po schválení a doložená kópiou zápisnice a prezenčnou listinou. Zmena názvu klubu musí byť dokladovaná stanovami potvrdenými MV SR, prípadne výpisom z obchodného registra.

UPOZORNENIE: Pri obnove KR na tenisovú sezónu 2017 musia tlačivo vyplniť všetky kluby, pokiaľ tak neurobili v priebehu sezóny 2016.

Kluby, ktoré sa chcú stať členskými klubmi STZ a využívať jeho výhody a ďalšie možnosti, vyplývajúce z tohto členstva (napr. súťaže družstiev, jednotlivcov, účasť na vzdelávaní, organizácia akcií, a pod.) musia byť v STZ registrované v zmysle Registračného poriadku.

Žiadosť sa podáva na predpísanom tlačive "Prihláška ku kolektívnej registrácii", musí byť podpísaná a dôsledne, čitateľne vyplnená.
Príloha: kópia stanov (potvrdených MV SR) alebo výpis z obchodného registra (nutné iba pri prvej registrácii alebo ak klub preruší registráciu minimálne na 1 rok)

Poplatky:
- Vstupný (jednorazový poplatok)............................................10,- €
- Ročný poplatok resp. obnova KR v termíne do 31.10. ......... 5,- €
- Obnova KR po tomto termíne................................................ 20,- €

Pri platbe poplatku nezabudnite uviesť do správy pre prijímateľa registračné číslo klubu (pri prvej registrácii stačí názov klubu).

Bankové spojenie:   
č. účtu: SK5011000000002629730229     
KS: 0558      
VS: 101     

Zasielajte na adresu:   
Slovenský tenisový zväz, Športovo-technický úsek, Príkopova 6, 831 03 Bratislava
Kontaktná osoba: Alena Černušáková, tel.: 02/ 492 09 887, mail: alena.cernusakova@stz.sk  

 

Vložené: 03. 10. 2016       Kategória: Matrika