• PEUGOT
  • AEGON
  • MŠVVASR
  • NADACIA SPP
  • TIPOS
  • FORTUNA
  • J&T BANKA

Podpora JEDNOTLIVCOV - rozdelenie finančných príspevkov

Drobečková navigace » Hlavná stránka » Podpora hráčov a klubov » Podpora JEDNOTLIVCOV - rozdelenie finančných príspevkov

 

VV STZ sa na svojom zasadnutí dňa 17. 6. 2016 zaoberal reformou financovania a podpory talentovanej mládeže a schválil nasledovné Zásady financovania a výpočtu finančného príspevku tenisovým klubom a hráčom STZ od tenisovej sezóny 2017 (ďalej len „Predpis“). Jedným z cieľov reformy podpory jednotlivcov je zabezpečenie kvalitnejšej prípravy pre najlepších jednotlivcov.

              Ročný finančný príspevok vo výške 2 až 5 tis. € bude vyplatený pre najlepších hráčov v jednotlivých ročníkoch podľa poradia v celoštátnom rebríčku za rok 2016. Pre hráčov vo veku 19 a 20 rokov sa príspevok vyplatí hráčom podľa umiestnenia na dvojhrovom rebríčku ATP a WTA, pokiaľ sú na týchto rebríčkoch do 1000.miesta. Až na ďalších miestach budú hráči, zaradení podľa celoštátneho rebríčka. Maximálne počty podporovaných hráčov a ročná výška podpory sú nasledovné:

12 roční a mladší            10 chlapcov       a             10 dievčat           á            2.000 €
13 roční a mladší            10 chlapcov       a             10 dievčat           á            2.000 €
14 roční a mladší            10 chlapcov       a             10 dievčat           á            2.000 €
15 roční a mladší            10 chlapcov       a             10 dievčat           á            3.000 €
16 roční a mladší              8 chlapcov       a               8 dievčat           á            3.000 €
17 roční a mladší              8 chlapcov       a               8 dievčat           á            4.000 €
18 roční a mladší              8 chlapcov       a               8 dievčat           á            4.000 €
19 roční a mladší              5 chlapcov       a               5 dievčat           á            5.000 €
20 roční a mladší              5 chlapcov       a               5 dievčat           á            5.000 €

              Maximálny možný počet podporených hráčov je 148 a maximálna teoretická celková výška príspevku je 456.000 €.  Veľa hráčov sa nachádza vo viac ako jednom ročníkovom rebríčku. V tomto prípade sa u hráča berie najlepšie umiestnenie v kategórii, za ktorú má nárok na najvyšší finančný príspevok.  Poradie a počet ocenených hráčov sa už potom neposúva na hráčov, umiestnených na nižších priečkach v ročníkovom rebríčku. Pri takto redukovanom počte hráčov bude na obdobie od 1.11.2016 do 31.10.2017 podporených 101 hráčov v celkovom objeme finančných príspevkov 298.000 € ročne.

Príklad: Ak hráč narodený v r. 2001 predbehne hráčov narodených v r.1998 v ich ročníkovom rebríčku 1998, patrí mu ocenenie podľa rebríčka 1998, ak skončil medzi prvými ôsmimi v tomto rebríčku. Hráči narodení v r.1998, umiestnení v takomto upravenom rebríčku na 9.tom a ďalších miestach už nemajú nárok na finančný  príspevok, keďže ich predbehli mladší hráči.

Prehľad HRÁČOV spĺňajúcich kritéria na finančný príspevok v tenisovom roku 2017:

- rozdelenie finančného príspevku jednotlivcom na obdobie 1. 11. 2016 - 31. 10. 2017   

              V termíne do 27.10.2016 obdržia hráči, ktorí spĺňajú nárok na finančný príspevok, emailom znenie Zmluvy o finančnom príspevku pre športovca, ktorej vzor schválil VVSTZ a je ako príloha Štatútu CTM 

              Pre uzatvorenie Zmluvy je športovec povinný :

  1. mať platnú individuálnu registráciu,
  2. mať zriadený osobitný bankový účet pre príjem verejných prostriedkov (na ňom môžu byť len prostriedky zo STZ a iných verejných zdrojov – štátny rozpočet, mestá, obce, VÚC. Pozor, nejde o účet, na ktorý sú zasielané sponzorské príspevky). Pre úsporu finančných prostriedkov odporúčame zriadiť účet v banke, ktorá vedie bežné účty bez poplatkov a má prístup na účet cez internetbanking (napr. Fiobanka).
  3. doplniť do návrhu zmluvy svoje identifikačné údaje (znenie zmluvy nie je možné individuálne upravovať, všetci hráči majú rovnaké zmluvné podmienky),
  4. zmluvu 2x vytlačiť, podpísať (u športovcov, ktorí nedosiahli vek 18 rokov Zmluvu podpisuje aj ich zákonný zástupca – rodič) a poslať poštou do 15.11.2016 na adresu : Slovenský tenisový zväz, ekonomické oddelenie, Príkopova 6, 83103 Bratislava. Po overení údajov a podpise zo strany STZ zašle STZ 1 exemplár Zmluvy poštou naspäť na adresu športovca.

              V prípade písomného súhlasu športovca (resp. jeho zákonného zástupcu) a klubu, ktorého je členom, môže byť individuálny finančný príspevok pre športovca vyplatený priamo príslušnému klubu, so zachovaním účelu použitia finančného príspevku na zabezpečenie športovej prípravy, tréningovej činnosti a účasti športovca na tenisových turnajoch. Takýto písomný súhlas bude vyjadrený podpisom dodatku k Zmluve. V tomto prípade je nutné Zmluvu aj Dodatok vytlačiť 3x a zaslať STZ s podpismi hráča aj klubu. Klub preberá priamo všetky práva a povinnosti športovca podľa Čl. VI. Zmluvy (osobitný bankový účet klubu, príjem, použitie a vyúčtovanie finančného príspevku) a športovec už nemá v tomto prípade povinnosť mať zriadený osobitný bankový účet pre príjem verejných prostriedkov.

              Prvú časť finančného príspevku na obdobie 11/2016 – 01/2017  zašle STZ športovcovi do 14 dní po predložení vyúčtovania za príslušné obdobie. Vzor vyúčtovania bude tvoriť prílohu Zmluvy. Termíny poskytnutia a vyúčtovania príspevkov na nasledujúce obdobia a ďalšie práva a povinnosti oboch strán sú uvedené v Zmluve.

              Finančné prostriedky je možné použiť na zabezpečenie športovej prípravy a tréningovej činnosti športovca a na účasť na tenisových turnajoch na obdobie 1.11.2016 – 31.10.2017, t.j. napr. na: poplatky za hranie na kurtoch, odmeny trénera, nákup rakiet, lôpt, výpletov, športového oblečenia a obuvi, iného športového materiálu, masáže a regeneráciu, výživové doplnky, pitný režim, vklady na turnaje, cestovné a ubytovanie na turnaje a sústredenia a pod.

Kontakt : Ing. Ivan Greguška, projektový manažér STZ, ivan.greguska@stz.sk, 0903/714918.

Doplnenie 27.10.2016: Všetkým jednotlivcom, ktorí majú nárok na finančný príspevok, bol dňa 27.10.2016 na emailovú adresu uvedenú v systéme etenis.sk zaslaný návrh zmluvy. Pokiaľ ste z akýchkoľvek dôvodov návrh zmluvy nedostali, oznámte prosím aktuálnu emailovú adresu na ivan.greguska@stz.sk.

 

Vložené: 27. 10. 2016       Kategória: Podpora hráčov a klubov