• PEUGOT
 • AEGON
 • MŠVVASR
 • NADACIA SPP
 • TIPOS
 • FORTUNA
 • J&T BANKA

Podpora tenisových KLUBOV - rozdelenie finančných príspevkov

Drobečková navigace » Hlavná stránka » Podpora hráčov a klubov » Podpora tenisových KLUBOV - rozdelenie finančných príspevkov

 

VV STZ sa na svojom zasadnutí dňa 17. 6. 2016 zaoberal reformou financovania a podpory talentovanej mládeže. Schválil nasledovné Zásady financovania a výpočtu finančného príspevku tenisovým klubom a hráčom STZ od tenisovej sezóny 2017 (ďalej len „Predpis“). Jedným z cieľov reformy podpory klubov je motivovať kluby pre prácu s mládežou.

Nárok na finančný príspevok majú len tie kluby, ktoré súčasne spĺňajú nasledovné minimálne podmienky :

 1. minimálne 20 registrovaných hráčov v  kategóriách : registrované deti do 10 rokov, mladší žiaci v rebríčku, starší žiaci v rebríčku a dorast v rebríčku.
 2. minimálne 4 družstvá s účasťou v súťažiach v  kategóriách : deti do 10 rokov a mládež (mladší žiaci, starší žiaci, dorast).

Kluby, ktoré súčasne vyššie obe uvedené podmienky nespĺňajú, nemajú nárok na finančný príspevok.

Základom pre výpočet príspevku pre jednotlivé kluby na tenisovú sezónu 2017 sú nasledovné údaje:

 1. počet registrovaných hráčov v systéme eTenis.sk ku dňu 30.09.2016 a 30.09.2015.
 2. počet tenisových družstiev štartujúcich v tenisovej sezóne r.2016 a 2015.
 3. výsledky celoslovenských súťaží družstiev v sezóne 2016 a 2015.
 4. celoštátne rebríčky v dvojhre za sezónu 2016 a 2015.

Finančné zabezpečenie klubov je rozložené na 4 časti, z ktorých je vypočítaná výška príspevku pre jednotlivé tenisové kluby, s nasledovnými alokovanými sumami pre rok 2017 : 1. kvantita jednotlivcov ( 75.000€), 2. kvantita družstiev (75.000€), 3. kvalita jednotlivcov (100.000€), 4. kvalita družstiev (100.000€). Spôsob a parametre výpočtu jednotlivých častí podpory je uvedený v Predpise. Každému klubu, ktorý spĺňa minimálne podmienky na poskytnutie finančného príspevku, sa zráta výška príspevku z predchádzajúcich častí.

              Za účelom stabilizácie finančného príspevku pre kluby je výsledná výška príspevku pre klub vypočítaná z hodnôt k 30.9.2015 a k 30.9.2016 nasledovne : Príspevok pre klub na rok 2017 = 70% z vypočítaného príspevku na základe výsledkov k 30.9.2016 + 30% z vypočítaného príspevku na základe výsledkov k 30.9.2015. Ak klub nemá nárok na príspevok na základe výsledkov za rok 2016, jeho výsledný finančný príspevok je nulový. Podiel, pripadajúci na kluby, ktoré nespĺňajú minimálne podmienky na poskytnutie finančného príspevku, sa v ďalších prepočtoch alikvótne (podľa vypočítanej výšky príspevku v každej jednotlivej časti podpory) prerozdelil medzi tie kluby, ktoré túto podmienku spĺňajú, aby sa rozdelil celý objem finančných prostriedkov medzi kluby.

              Podmienky nároku na finančný príspevok od 1.11.2016 spĺňa 45 klubov (22,3% klubov registrovaných v STZ), v ktorých sa pripravuje až 68,66% všetkých hráčov (registrované deti do 10 rokov, mladší žiaci v rebríčku, starší žiaci v rebríčku a dorast v rebríčku). Podporené kluby sú rozdelené do 3 skupín : kluby na 1. až 5. mieste s CTM I., kluby na 6. až 15. mieste s CTM II. a zvyšné kluby bez CTM (na 16. až 45. mieste).

Prehľad KLUBOV spĺňajúcich kritéria na finančný príspevok v tenisovom roku 2017:

              - rozdelenie finančného príspevku medzi tenisové kluby na obdobie 1. 11. 2016 - 31. 10. 2017   

              - čiastočný výpočet na základe parametrov k 30. 9. 2015   

              - čiastočný výpočet na základe parametrov k 30. 9. 2016   

              V termíne do 24.10.2016  obdržia kluby, ktoré spĺňajú nárok na finančný príspevok, emailom znenie Zmluvy o finančnom príspevku na šport mládeže, ktorej znenie schválil VVSTZ a je ako príloha Štatútu CTM  

Pre platné uzatvorenie Zmluvy je klub povinný:

 1. mať platnú kolektívnu registráciu na rok 2017,
 2. mať zriadený osobitný bankový účet pre príjem verejných prostriedkov (na ňom môžu byť len prostriedky zo STZ a iných verejných zdrojov – štátny rozpočet, mestá, obce, VÚC. Pozor, nejde o účet, na ktorý sú zasielané príspevky z podielu z 2% z dane z príjmov a sponzorské príspevky). Pre úsporu finančných prostriedkov odporúčame zriadiť účet v banke, ktorá vedie bežné účty bez poplatkov a má prístup na účet cez internetbanking (napr. Fiobanka).
 3. doplniť do návrhu zmluvy svoje identifikačné údaje (znenie zmluvy nie je možné individuálne upravovať, všetky kluby majú rovnaké zmluvné podmienky),
 4. zmluvu 2x vytlačiť, podpísať štatutárnym zástupcom a poslať poštou do 31.10.2016 na adresu : Slovenský tenisový zväz, ekonomické oddelenie, Príkopova 6, 83103 Bratislava. Po overení údajov a podpise zo strany STZ zašle STZ 1 exemplár Zmluvy poštou naspäť na adresu klubu.            

Prvú časť finančného príspevku na obdobie 11-12/2016 zašle STZ klubu v termíne do 30.11.2016, klub je ho povinný  použiť v zmysle Zmluvy do 31.12.2016 a zaslať vyúčtovanie najneskôr do 30.1.2017. Vzor vyúčtovania bude tvoriť prílohu Zmluvy. Termíny poskytnutia a vyúčtovania príspevkov na nasledujúce obdobia a ďalšie práva a povinnosti oboch strán sú uvedené v Zmluve.

              Finančné prostriedky je možné použiť na zabezpečenie športovej prípravy mládeže, tréningového procesu a na účasť hráčov na tenisových turnajoch na obdobie 1.11.2016 – 31.10.2017, t.j. napr. na: prenájom kurtov, náklady na energie za kurty, údržbu kurtov, odmeny trénerov, nákup rakiet, lôpt, výpletov, športového oblečenia a obuvi, iného športového materiálu, antuku, masáže a regeneráciu, výživové doplnky, pitný režim, vklady na turnaje, cestovné a ubytovanie na turnaje a sústredenia a pod.

Kontakt : Ing. Ivan Greguška, projektový manažér STZ, ivan.greguska@stz.sk, 0903/714918.

Doplnenie 21.10.2016: Všetkým klubom, ktoré sa umiestnili v rebríčku klubov na 1. až 45.mieste a majú nárok na finančný príspevok, bol dňa 21.10.2016 na emailovú adresu uvedenú v systéme etenis.sk zaslaný návrh zmluvy. Pokiaľ ste do klubu z akýchkoľvek dôvodov návrh zmluvy nedostali, oznámte prosím aktuálnu emailovú adresu na ivan.greguska@stz.sk.

 

Vložené: 21. 10. 2016       Kategória: Podpora hráčov a klubov