• PEUGOT
  • AEGON
  • MŠVVASR
  • NADACIA SPP
  • TIPOS
  • FORTUNA
  • J&T BANKA

Podpora klubov aktívne pracujúcich s mládežou

Drobečková navigace » Hlavná stránka » STZ » Podpora klubov aktívne pracujúcich s mládežou

 
news img

V rámci koncepcie rozvoja tenisu STZ v následnosti na propagáciu projektu „Dajte deti na tenis“ pokračuje i v sezóne 2016 projekt podpory klubov aktívne pracujúcich s mládežou. VV STZ odsúhlasil nasledovnú finančnú podporu klubom s platnou registráciou v STZ: 

20 € za každého mladšieho žiaka, žiačku v rebríčku aktuálnej sezóny
10 € za každé dieťa do 10 rokov s platnou registráciou v aktuálnej sezóne 

Podpora bude priznaná a vyplácaná v nasledujúcich krokoch:

1. Výška podpory bude vypočítaná na základe počtu mladších žiakov/žiačok v rebríčku v aktuálnej sezóne a počtu detí do desať rokov s platnou registráciou v aktuálnej sezóne. Nárok na jej vyplatenie je podmienený preukázaním výdavkov preukázateľne vynaložených na ich tréningový proces a prípravu (nákup tenisového materiálu, prenájom športových priestorov, náklady na trénerov a pod.) na základe dokladov o nadobudnutí/prijatí služby (faktúra, zmluva, výdavkový pokladničný doklad + doklad z registračnej pokladnice a pod.) a dokladov o uhradení (pohyb na bankovom účte alebo výdavkový pokladničný doklad), pričom povinná miera spolufinancovania je na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu vo výške 5%.

2. V priebehu mesiaca október obdrží klub prostredníctvom emailu od STZ zmluvu a formulár vyúčtovania dokladov podľa predchádzajúceho bodu.

3. V priebehu mesiaca november (najneskôr do 30.11.2016) klub odošle/doručí podpísanú zmluvu a vyúčtovanie podľa bodu 2 a kópie účtovných dokladov podľa bodu 1.

4. V priebehu mesiaca december STZ uhradí na bankový účet klubu predmetnú podporu.

Kontaktné osoby k vyplácaniu podpory:
Ing. Michal Sihelník, michal.sihelnik@stz.sk   
Zuzana Szaboová, zuzana.szaboova@stz.sk   

Prosíme dotknuté kluby, aby v záujme bezproblémovej komunikácie poslali STZ svoj aktuálny mailový kontakt.
Zároveň upozorňujeme, že v zmysle Zákona o športe po 30.6.2016 je každý prijímateľ verejných prostriedkov povinný mať zriadený osobitný bankový účet na príjem verejných prostriedkov.

Súvisiaci projekt: Dajte deti na tenis

 

Vložené: 24. 02. 2016       Kategória: STZ - Slovenský tenisový zväz